Dokument Lokalne razvojne strategije

Prema broju registriranih poduzeća vidljivo je kako na području LAG-a dominiraju prerađivačka industrija i poljoprivreda i šumarstvo (G+A 49,5%) koji direktno ukazuju na razvijenost primarnog sektora. Prateći sektori su građevinarstvo i trgovina.

Prema pokazateljima ostvarenih prihoda u 2012-toj godini, vidljivo je kako značajno najveće prihode ostvaruju prerađivačka industrija i trgovina - 71,7% ukupnih prihoda poduzeća LAG-a, dok poljoprivreda i šumarstvo ostvaruju samo 3,9% ukupnih prihoda područja LAG-a. Dakle, bez obzira na brojnost poduzeća u poljoprivredi i šumarstvu, njihovi prihodi su iznimno mali. Prihodi građevinarstva isto tako, bez obzira što se po broju registriranih poduzeća nalazi na trećem mjestu u LAG-u, čine samo 8,5% ukupnih prihoda područja.

Na području LAG-a registrirano je 168 obrta. Najbrojniji obrtnički sektor u partnerskom području su usluge (54 obrta ili 32,1%). Ostali obrtnički sektori su proizvodni obrti, ugostiteljstvo, prevozništvo i trgovina. Tradicionalni obrti (obrada drveta, keramičari, grnčari…) nisu zabilježeni. Kod obrta je zabilježen rast, i sve više se razvija integracija i umrežavanje obrtnika kroz udruženja. Neophodno je poticati osnaživanje udruženja, zadruga i organizaciju sajmova, te unaprijediti kompjutersku pismenost, obrazovanje o trženju i marketingu te povećati inovacije. Obrti čine manje od 10% radnih mjesta u partnerskom području. Prominentnije obrtničke grane su ugostiteljstvo i trgovina, dok proizvodni obrti čine samo 9,5% ukupnog obrničkog sektora u LAG-u.

CJELOKUPNI DOKUMENT LOKALNE RAZVOJNE STARETEGIJE MOŽETE PROČITATI ILI SKINUTI OVDJE - Lokalna razvojna strategija LAG Petrova Gora.pdf